Speerpunten 2018 – 2022

Open brief aan alle fracties die zitting hebben in de nieuwe gemeenteraad van Oost Gelre

 

 Groenlo, 20 april 2018

 

Belangenvereniging Groenlo

p/a Jan Steenstraat 25

7141 XH GROENLO

 

Onderwerp:    Speerpunten van de Belangenvereniging Groenlo voor de raadsperiode 2018 – 2022

 

Geachte fractie,

Evenals in de vorige raadsperiode maakt uw fractie ook nu weer deel uit van de gemeenteraad van Oost Gelre. Dat is de reden waarom wij als Belangenvereniging Groenlo (BVG) deze open brief aan u richten.

Ook in de afgelopen raadsperiode (2014 – 2018) heeft de BVG zich ingezet voor de belangen van de stad Groenlo binnen de gemeente Oost Gelre. Voorafgaand aan die raadsperiode hebben wij toen eveneens een aantal speerpunten onder de aandacht gebracht van de deelnemende partijen.

De BVG is zeer tevreden over een aantal zaken die in de afgelopen raadsperiode reeds zijn gerealiseerd of waar nog aan gewerkt wordt. Dit laatste betreft met name het Programma Stad Groenlo. Beginnend vanaf de Markt heeft Groenlo op verschillende plekken al een heel ander en fraaier aanzien gekregen. Wij gaan ervan uit dat het Programma Stad Groenlo met voortvarendheid wordt voortgezet!

Ondanks dit alles wil de BVG natuurlijk wel alert blijven wat betreft de zojuist begonnen raadsperiode! Daarom hebben wij dan ook een tiental speerpunten opgesteld die volgens ons van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van Groenlo.

Deze tien speerpunten staan hiernaast. Wij hopen dat u daaraan aandacht wilt geven in het coalitieprogramma.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Belangenvereniging Groenlo,

Ben Verheij, Voorzitter

 

    SPEERPUNTEN BVG 2018 – 2022

 

  1. Aandacht voor de (verdere) opwaardering van de Grolse binnenstad en dat in de breedste zin van het woord.
  2. De nieuwe brug aan het eind van de Winterswijkseweg is een heel fraai voorbeeld van het onderstrepen van Groenlo als vestingstad. Wij gaan ervan uit dat de andere bruggen binnen afzienbare tijd een vergelijkbare aanpak zullen krijgen.
  3. Aandacht voor het gebied rondom de binnenstad van Groenlo, waaronder de invalswegen. We denken hierbij o.a. aan de herinrichting van de Borculoseweg en daarbij tegelijkertijd de aanpak van de rotonde nabij Welgelegen.
  4. De gemeente dient alle initiatieven die het opknappen van panden beogen ruimhartig te ondersteunen.
  5. De gemeente dient de bestemmingsplannen voor de binnenstad niet rigide toe te passen wat o.a. betekent dat de bestemming van panden zoveel mogelijk aangepast moet worden aan de behoefte van de burger, bv. appartementen in plaats van horeca
  6. Aandacht voor de invulling van het beheer en het onderhoud van het openbaar groen. We denken hierbij ook aan de gracht. Die ligt er nu grotendeels heel fraai bij. Alleen onderhoud en regelmatige schoonmaakactiviteiten zullen ervoor zorgen dat dit ook zo blijft!
  7. De gewijzigde verkeerssituaties bij Groenlo als gevolg van de nieuwe N18 behoeven grote aandacht wat betreft de verkeersveiligheid. Nu is met name aan de orde een spoedige aanpak van de verkeerssituatie Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg nabij Rabobank/ Nedap/ Flynth.
  8. Groenlo Vestingstadbeleid voortzetten in al zijn aspecten van monumenten tot evenementen.
  9. De gemeente dient te streven naar een goede, verdere invulling van het Stadspark De Grolse weiden en verdere omgeving. Tevens is van groot belang de spoedige herinrichting van de Maliebaan annex Muziekkoepel ten behoeve van multifunctioneel gebruik.
  10. Goede communicatie van de gemeente Oost Gelre met burgers, verenigingen, instellingen en overige organisaties.