Jaarvergadering 2017

Aan de leden en donateurs van de Belangenvereniging Groenlo

Betreft: Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Groenlo

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Groenlo.
deze wordt gehouden op:

Maandag 6 november 2017 9aanvang: 19.30 uur) in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier. Naast de behandeling van een tiental agendapunten, willen wij graag uw mening horen over de activiteiten van de Belangenvereniging Groenlo. Want als bestuur kunnen wij pas goed ons werk doen wanneer wij ons ondersteund weten door onze achterban.

Dat de jaarvergadering deze keer plaatsvindt in SCC De Mattelier, heeft te maken met het feit dat u als leden en donateurs in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan een rondleiding door het nieuwe sociaal cultureel centrum. Tevens zal directeur Tonnie Zieverink bij de vergadering aanwezig zijn om een uiteenzetting te geven over het wel en wee van het sociaal cultureel centrum. Daarbij zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over allerhande zaken, het sociaal cultureel centrum betreffende.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 2016, gehouden op 12 september 2016 9zie bijlage)
 4. Financiële stand van zaken:
  – Rekening 2016 (tijdens de vergadering voor iedereen ter inzage)
  – Begroting 2017 (tijdens de vergadering voor iedereen ter inzage)
  – Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
 5. Bestuursverkiezing:
  Volgens het rooster zijn aftredend en opnieuw herkiesbaar: Ben Verheij en Toon Heinsman. Beiden stellen zich voor een nieuwe periode herkiesbaar.
 6. Mededelingen inzake periodieke overlegsituaties / besprekingen met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
 7. Waar hebben we ons mee bezig gehouden, waar houden we ons nog steeds mee bezig en waar moeten we ons nog (meer) mee bezig gaan houden?
 8. Stand van zaken burgerinitiatief m.b.t. Maliebaan (inclusief muziekkoepel)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Wij rekenen op uw komst!

Het bestuur