Jaarvergadering 2016

AAN  DE  LEDEN  EN  DONATEURS  VAN  DE  BELANGENVERENIGING  GROENLO

Betreft: ‘Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Groenlo’

 

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Groenlo.

Deze wordt gehouden op:

Maandag 12 september 2016 om 19.30 uur in de achterzaal van Bar De Lange Gang!

Naast de behandeling van een tiental agendapunten, willen wij graag uw mening horen over de activiteiten van de Belangenvereniging Groenlo. Want als bestuur kunnen wij pas goed ons werk doen wanneer wij ons ondersteund weten door onze achterban.

Aan het eind van de vergadering (omstreeks 20.30 uur) zal Koen Klein Tuente het een en ander vertellen over het Project Renovatie Kerkers onder het Stadhuis in Groenlo. Daarna kan er in kleine groepjes ter plekke gekeken worden (ook weer met toelichting van Koen Klein Tuente). Het gaat dus niet over de historie van de kerkers, maar over de aanpak van de renovatie en alles wat daarbij komt kijken.

 

AGENDA

 1.  Opening
 2.  Mededelingen
 3.  Verslag jaarvergadering 2015, gehouden op 20 april 2015 (zie bijlage)
 4.  Financiële stand van zaken
 • Rekening 2015 (tijdens de vergadering voor een ieder ter inzage)
 • Begroting 2016 (tijdens de vergadering voor een ieder ter inzage)
 • Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
  5. Bestuursverkiezing
  Volgens het rooster zijn aftredend en opnieuw herkiesbaar: Ben Oosterhuis en Peter Pothof. Beiden stellen zich voor een nieuwe periode herkiesbaar
  6. Mededelingen inzake periodieke overlegsituaties/besprekingen met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
  7. Waar hebben wij ons mee bezig gehouden, waar houden wij ons nog steeds meebezig en waar moeten wij ons nog (meer) mee bezig gaan houden?
  8.Voorstel burgerinitiatief m.b.t. Maliebaan (inclusief muziekkoepel)
  9.Rondvraag
  10. Sluiting